Ouderbetrokkenheid

Betrokken zijn wil letterlijk zeggen "een rol spelen in..". 

Om een rol te spelen in en op de school van uw zoon of dochter is het belangrijk dat u en wij zich daarvoor inzetten.

Vanuit school zullen we contactmomenten met u als ouder/ verzorger organiseren. Denk hierbij aan de kennismakingsavond, huisbezoeken, voortgangsgesprek 2 keer per jaar, informatieavonden en andere activiteiten. Wij willen u graag op de hoogte houden en hebben u ook hard nodig om een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen voor uw zoon of dochter.

Daarnaast is het van groot belang dat wij als school en u als ouder/ verzorger zorgen dat we op een lijn zitten wat betreft de aanpak van het onderwijs en het pedagogische klimaat. 

Bij de start op deze school bespreken ouders/verzorgers en de mentor het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling. We hebben hierbij uw hulp nodig zodat we samen tot eenduidige aanpak, onderwijs en uitstroom komen.

U als ouder/ verzorger kunt naast deze zaken ook actief deelnemen aan activiteiten in en om school. Twee keer per jaar heeft u een voortgangsgesprek met de mentor van uw zoon/dochter. We vinden het belangrijk dat uw zoon/dochter hierbij aanwezig is. Verder vragen we aan u of u een keer in de twee jaren een enquête over onze school in wilt vullen. 

Naast deze vormen van betrokkenheid is er op onze school een ouderkwaliteitsraad. Dit orgaan geeft adviezen aan de MR en het management van onze school over de te volgen weg. 

Kortom, met een actieve houding van u en ons kunnen we samen zorgen voor een leuke en leerzame schooltijd voor alle leerlingen!