16 nov. MOP 2A en 2C

Mijn OntwikkelPlan bespreking (MOP) / Ook wel Individueel Ontwikkelplan genoemd

Iedere leerling wordt 2x per schooljaar door een deskundig team besproken. Dit noemen we de “mijn ontwikkelplan bespreking”. Deze bespreking wordt geleid door de mentor van de leerling. Tijdens deze bespreking wordt door de mentor aangegeven waar we “met elkaar” mee bezig zijn en welke doelen er zijn. Zowel op korte als op langere termijn. “Met elkaar” betekent met de leerling, de ouder/ verzorger, de betrokken collega’s en eventueel mensen van buiten de school. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan iemand van maatschappelijk werk. Er wordt een plan besproken en/of gemaakt voor de komende tijd.

Openheid en duidelijkheid
Als school willen we graag open en duidelijk zijn. Geen verborgen agenda’s of allerlei zaken die spelen waar de leerling of ouder geen weet van heeft. Daarom wordt ook alles beschreven en overlegt met alle betrokkenen. Vaak is van te voren al duidelijk waar aan gewerkt wordt en wie wat doet. Tijdens de bespreking kunnen ook nieuwe doelen geformuleerd worden. Deze doelen worden uiteraard besproken met de leerling en de ouder. De leerling staat centraal, en heeft zelf ook een duidelijke rol en inbreng in het geheel. Tijdens de dagelijkse gang van zaken op school wordt vaak aan de leerling gevraagd wat hij/ zij wil. Er wordt coachend gewerkt en iedere mentor heeft ook een coachuur op het rooster staan. De uitkomsten hiervan worden ook allemaal meegenomen in het plan voor de leerling.

De ouderavond 
Kort na de MOP-besprekingen worden ouders én leerlingen op school uitgenodigd door de mentor. Hier wordt alles met elkaar besproken. Is alles goed geformuleerd? Zijn er nog belangrijke zaken die spelen en/of opgepakt moeten worden? Moet er nog extra zorg komen? Het plan wordt, bij akkoord, vervolgens door een ieder ondertekend. Voordat er weer een MOP-bespreking is zijn we met elkaar ongeveer een half jaar verder. Uiteraard is er in de tussenliggende periode de mogelijkheid om met elkaar af spreken en het plan aan te passen.

Wie aanwezig tijdens MOP?
Tijdens een MOP zijn de volgende mensen aanwezig:
1. Mentor   (altijd aanwezig) 
2. Teamleider   (altijd aanwezig)
3. Orthopedagoog  (altijd aanwezig)
4. Leerlingcoördinator  (aanwezig bij leerjaar 1 t/m 4)
5. Nazorgcoördinator  (aanwezig bij leerjaar 5)

Let op: 
Leerjaar 5 heeft niet vrij!
Alle lessen komen, voor de andere desbetreffende klassen, tijdens de MOP-dag te vervallen. De stages gaan wel gewoon door.

Voor vragen kun je/ kunt u terecht bij de mentor.

Het MT